20180524

GDPR/DATASKYDDFÖRORDNINGEN

 

PRIVACY INFORMATION

För oss på Glänninge Återvinnings AB är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan även besöka tillsynsmyndighetens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma.

GDPR/Dataskyddsförordnigen gäller dock inte juridiska personer.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Glänninge Återvinnings AB org.nr: 556733-0989, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du använder dig av våra tjänster, samt säljer material till oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exemplevis:

Namn och indentifikationsnummer, exemplevis personnummer, organisationsnummer eller nationellt id.

Betalningsuppgifter.

Uppgifter om dina försäljningar.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, betalning.

Hanter kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM DIG

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal legala grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra bokningar och köp och för att kunna avräkna och betala till dig.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempler för den behandling av personuppgifter som vi uför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Privacy information.

Vi kan komm att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intresse.

 

 

 

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandligen sker enligt gällande lag.

DINA RÄTTIGHETER

Glänninge Återvinnings AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller kompletter uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av oss begära:

  • Rättelse av din personuppgifte. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bland annat lagkrav på att vi inte omedlbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandlig som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  • Administratör kan på din begär inaktivera ditt konto.

ÄNDRING AV INTERGITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av vår Privacy information ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.